دفـــــــــــاع مقدس
 
نويسندگان

 

تاریخ و گذشته نشان می‌دهد، آنچه که تا کنون توانسته‌ است اثرگذار قابل - توانا و بلامنازعی در تاریخ

بشریت باشد و زندگی اجتماعی انسان‌ها را دگرگون کند و نقاط عطف غیرقابل انکاری را در عالم خلقت و انسان‌ها به وجود بیاورد 2 عنوان بیشتر ندارد:

1-    انقلاب

2-    جنگ

این مقاله بر آن است تا اهمیت تحقیق و پژوهش را درخصوص دو رویداد بزرگ بشریت را نشان داده و تأثیرات مهم و بلامنازع خود را بیان نماید. انقلاب در دل خود و منظومه عوامل محاطی خود فعل انفعالات بسیار بزرگی را به همراه داشته است که همه آنها ناشی از عصیان علیه وضع موجود، رهایی از قیود همنوع ساخته حاکم و غیرحاکم و کثری‌ها و کاستی‌های متأثر از این وضع و قوید بوده است... و معمولاً انقلاب توانسته است در خیلی از جوامع بشری رسالت خود را به انجام رسانده و تأثیرات شگرفی را در  روابط اجتماعی و سازمانی به وجود بیاورد و معمولاً انقلاب به تغییرات افراد حاکم اکتفا نکرده و مکتب نظام سیاسی را دستخوش حادثه نموده است. و گاهاً به تغییر رویکردها نیز اهمیتی نداده و تغییر رویکردهای افراد نظام سیاسی را به منزله تأثیر فشار انقلاب و رویکردی موقتی پنداشته است. حال با توجه به این تأثیرات که هر از چندگاهی در گوشه‌ای اتفاق می‌افتد، دارای چه ویژگی‌هایی است.

الف) گستردگی ملی: انقلاب برای پیروزی نیاز به حمایت و همت ملی دارد. در صورتیکه انقلابی گستردگی ملی پیدا کند و بتواند همه افراد را اعم از خرد و کلان پیر و جوان و غیره را در برگیرد، اثرگذاری خوبی خواهد داشت.

ب) ایدئولوژی: هدف و انگیزاسیون دو عامل اصلی حرکت و ایجاد پتانسیل جهت همبستگی ملی برای رسیدن به مواضع تغییر است و انقلاب قبل از هر چیز باید هدف و ایدئولوژی خود را مشخص نماید معمولاً هدف از بطن ایدئولوژی خارج می‌شود.

ج) گستردگی جغرافیایی: انقلاب باید همه گسترده کشور را دربرگرفته و ایدئولوژی و هدف خود را به همه جغرافیای تحت پوشش خود گسترش دهد. تا بتواند اماکن امن احتمالی را برای بقایای هدف مورد انقلاب ازبین ببرد و همچنین فریاد خود را از همه زوایای جغرافیایی به پراکندگی ملی برساند.

2- جنگ

جنگ و دفاع دو واژه در ظاهر مترادفند جنگ فعل است و دفاع نیز فعل، جنگ از نظر صفات و مشخصات با دفاع همسانی و همراهی فراوانی را به همراه دارند. و اگر بخواهیم عوامل و وجوه تمایز این دو واژه را نزدیک به هم را دریابیم که معمولاً در جوامع بشری کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، و همچنین بی‌توجهی باعث شده است بهره‌برداری سیاسی – اجتماعی و روانی فراوانی علیه همدیگر بوقوع بپیوندند باید به ماهیت آنها رویکردی خاص و بدیع و استدلالی داشته باشیم. تا بتوانیم این دو جریان مترادف را از هم تشخیص داده و سپس آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

الف) جنگ: جنگ معمولاً فعلی است کنش‌وار که با اهدافی مشخص در پی تحمیل عقاید و نظرات خود به دیگران است. و باید توجه داشت که اهداف با عقاید و نظرات که در این تعریف ذکر شده است با هم از نظر جنسیت و ساختاری متقاربند. هدف فیزیکی بوده و ؟؟؟ جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. اکثر عقاید و نظرات نرم افزاری و متافیزیکی بوده که هدف را توجیه می‌کند و در تعریف چرایی‌های رسیدن به هدف کاربرد اساسی دارد.

ب) دفاع: دفاع فعلی است هرچند که از نظر حرکات و شیوه عمل بسیار مترادف با جنگ است اما فعلی است واکنشی که معمولاً در مقابل جنگ قد علم می‌کند و یا به عبارت دیگر از جنگ بیزار است به گونه‌های مختلف سعی در سرکوب جنگ دارد و در نهایت به روش‌های معمول خود جنگ به مقابله با او برمی‌خیزد. دفاعی فعلی است شروع از نظر عرف ملی – منطقه‌ای و بین‌المللی که ریشه در ذات همه مخلوقات دارد. حال آنکه جنگ برخاسته از سرشت در زندگی و توسعه‌طلبی.

وجه تمایز جنگ و دفاع:

1- جنگ منبعث ریشه در خوی و خصلت در زندگی و توسعه‌طلبی دارد. و صلح ریشه در ذات همه مخلوقات عام دارد.

2- جنگ، قائم به توسعه‌طلبی در گونه‌های مختلف دارد و حال آنکه دفاع تمام تلاش خود را می‌کند تا جلو توسعه‌طلبی و درندگی دیگران را بگیرد.

3-   جنگ کنشی از طرف پدیدآورندگان آن است لاکن دفاع واکنشی از مورد هجوم قرار گیرندگان است.

4-  جنگ معمولاً گستردگی ملی و جغرافیایی را در برنمی‌گیرد و حال آنکه دفاع از گستردگی ملی و جغرافیایی بیشتری برخوردار است.

5-  جنگ بر خوی و خصلت حیوانی استوار است و لاکن دفاع بر خوی و خصلت الهی و انسانی استوار است.

6-   درجنگ هدف وسیله را توجیه می‌کند و به هر ابزاری دست می‌زند، لاکن دفاع بر ابزار و شیوه‌های انسانیت متکی است.

حال اعتقاد راسخ مبنی بر اسناد و مدارک گواه این است که ایران اگرچه بعد از سال دوم جنگ وارد خاک عراق شده است اما در طول 8 سال در حال دفاع  بوده است و از تمامیت ارضی و همچنین آرمان‌ها و عقاید خود دفاع کرده است و در طول این دفاع همه اصول انسانی را رعایت کرده و توانسته است با بکارگیری خصلت‌های انسانی دفاع کردن و پرهیز از هرگونه ددمنشی و درنده صفتی براساس دین مبین اسلام که ایدئولوژی معرفی شده خود بوده است نام دفاع مقدس را بر تارک مبارزه 8 ساله خود حک نماید.

بیان مسئله

حال که این دو واقعه تحول کننده در این کشور بوقوع پیوسته و پس از سالی این کشور توانسته است این دو تحول عظیم را ساماندهی کند ضرورت دارد که کلیه عوامل پیدایش و پرورش و به نتیجه رساندن این تحولات عظیم مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته تا برای سایر اقوام و مللی که سرنوشتی همچون ایران قبل و بعد از انقلاب دارند درسهای آموزنده‌ای را به ارمغان بیاورد.

ضرورت تحقیق و پژوهش:

با بیان اینکه ایران توانسته مدل موفقی از دو رویکرد انقلاب 57 و دفاع پیروزمندانه را ارایه کند باید عوامل مؤثر و موفق کننده این رویکرد مورد ارزیابی و کالبد شکافی و تحقیق و پژوهش قرار گیرد تا بتواند مورد توجه و استفاده سایر اقوام و ملل قرار گرفته و انتقال تجربیاتی برای نسل‌های بعدی قرار گیرد ساختار تحقیق و پژوهش (مهندسی تحقیق و پژوهش) با توجه به گستردگی جغرافیایی و ملی انسانی آن و همچنین طول تاریخی که حادثه در آن جرقه زده شده و شکل گرفته و به نتیجه رسیده است دارای وسعت غیرقابل انکاری است و این وسعت خودبخود می‌طلبد که تحقیق و پژوهش نیز گسترش یابد و از طرفی همانطور که گفته شد با توجه به ماهیت و بزرگی دو پدیده که تأثیر شگرفی به زندگی سیاسی – اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی مردم دارد تحقیق و پژوهش باید عمق متناسب را هم دارا باشد. و لذا برای رسیدن به این عمق و گستردگی باید ترتیب توالی و مهندسی خاص را تعریف کرد.

الف) موضوع‌یابی

موضوع‌یابی می‌تواند گستره‌ای به وسعت همه وقایع به صورت منفک از هم و همچنین در همه مناطق و نقاطی که حادثه و یا واقعه‌ای رخ داده باشد و همچنین به وسعت افراد پدیدآورنده حوادث باشد یعنی:

1-   وقایعی که اتفاق افتاده است.

2-   منطقه‌ای که واقعه‌ای رخ داده است (مناطق)

3-   افرادی که سهم در پدید‌آوردن حادثه یا واقعه داشته‌اند.

4-   زمان‌هایی که این وقایع اتفاق افتاده‌اند

5-   تأثیر وقایع بر زندگی سیاسی – فرهنگی – اجتماعی مردم

6-   چگونگی پیدایش وقایع (انگیزش یا واگرایی)

7-  نتیجه‌گیری و درس‌هایی که وقایع می‌توانند به ما بیاموزند حال با توجه به پارامترهای انتخابی مشخصات موضوعات گستردگی موضوعات را درمی‌یابیم و نتیجه‌ می‌گیریم که گستردگی آنها به اندازه طول زمانی حادثه و جغرافیای حادثه و همچنین پدیدآورندگان آنهاست که هر چقدر این سه فاکتور اساسی گسترده‌تر باشد خودبخود موضوعات افزایش می‌یابند.

1-   زمان حوادث

2-   جغرافیای حوادث

3-   عوامل و افراد پدیدآورنده حوادث

ب) گروه‌بندی موضوعات:

جمع‌آوری موضوعات خودبخود مواد اولیه و خاصی هستند که باید بگونه‌ای گردآوری شده تا بتوان از نتایج بدست آمده موضوعات نتیجه‌گیری کلی‌تری نمود. موضوعات خودبخود به دلیل پراکندگی عناوین – زمان و جغرافیا باید بگونه‌ای گروه‌بندی شوند – که این گروه‌ها معمولاً می‌تواند به اشکال مختلف شکل‌ گیرد که به مهمترین آنها اشاره می‌شود.

الف) گروه‌بندی عناوین و موضوعات

ب) گروه‌بندی تاریخی

ت) گروه‌بندی جغرافیایی

ج) گروه‌بندی سازمانی

چ) گروه‌بندی رسته‌ای

ح) گروه‌بندی خاص (ویژه)

الف) گروه‌بندی عناوین و موضوعات

در این گروه‌بندی باید همه عناوین یکسان و یک قواره و یک شکل را در یک طبقه خاص خود جای داد یعنی موضوعاتی که عناوین یکسان دارند اما در جغرافیا و تاریخ متفاوت و توسط افراد متفاوت پدید آمده‌اند در این گروه‌بندی عنوان موضوع محور است و بقیه پراکندگی خاص خود را دارند.

ب) گروه‌بندی تاریخی

در این گروه‌بندی کلیه وقایع و موضوعاتی که در یک زمان مورد نظر اتفاق افتاده است یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال و حتی طول دوره رویداد بزرگ – که بعضاً روزشمار نام می‌گیرد و در این گروه‌بندی محور اصلی تاریخ است یعنی مدت زمان خاصی که تمایل به بررسی داریم یا مورد علاقه ماست.

در این گروه‌بندی نیز سایر گروه‌بندی‌ها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.

ت) گروه‌بندی جغرافیایی

در این گروه‌بندی جغرافیا محور اصلی قرار گرفته و کلیه حوادث و وقایعی که در یک جغرافیای خاص و مورد نظر اتفاق افتاده است گردآوری می‌شود و دیگر توجهی به گروه‌بندی‌های دیگر بعنوان محور نمی‌شود و در اولویت‌ بعدی قرار گرفته‌اند و معمولاً افراد گروههای خاص توجه ویژه‌ای به گروه‌بندی جغرافیایی دارند تا بتوانند حوادث و وقایع را در جغرافیای مورد علاقه خود همانند موطن - شهر - حتی محله مورد ارزیابی
قرار دهند.

ج) گروه‌بندی سازمانی:

در این گروه‌بندی نیز حوادث و وقایع یک گروه سازمان‌یافته که وابستگی و پیوستگی خاصی بهم داشته‌اند گردآوری شده و محور گروه سازمان و یا گروه افراد قرار می‌گیرد حال این گروه می‌تواند تعداد معدودی افراد باشد و یا جمع زیادی باشند که یا اجباراً گرد هم آمده‌اند و یا گردآمدنشان اختیاری و یا اتفاقی بوده است.

چ) گروه‌بندی رسته‌ای:

در اینجا رسته به معنای مشاغل همسان تعریف می‌شود در این گروه‌بندی که معمولاً در مراکز علمی نیز فراگیری خاص خود را دارد موضوعات براساس رسته و شکل فعالیت با هم گردآوری شده و گروه‌بندی رسته‌ای را تشکیل می‌دهند. این گروه‌بندی معمولاً تشکل‌هایی دارای یک وظیفه خاصی را شامل می‌شود که معمولاً هدف از این گروه‌بندی چگونگی تأثیرگذاری این رسته خاص در پدیدآوردن و نتیجه‌گیری حادثه و رویداد را شامل می‌شود. در حوادث نظامی گروه‌بندی رسته‌ای همانند عملکرد توپخانه در رویداد بزرگ تاریخ – عملکرد بهداری - عملکرد لجستیک و غیره مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. معمولاً این گروه‌بندی در مراکز آکادمیک نیز که براساس رشته‌های دانشگاهی طراحی شده‌اند نیز کاربرد داشته و مورد توجه قرار می‌گیرد.

ح) گروه‌بندی خاص:

این گروه‌بندی برابر موضوعات خاص صورت می‌پذیرد – حوادث کلان – اتفاقات فردی و یا سوژه‌های استثنایی که معمولاً در گروههای ذکر شده نمی‌توان به صورت  مشروح به آنها پرداخت و معمولاً نقاط عطفی در تاریخ شکل‌گیری و نتیجه رویداد محسوب می‌شوند. و اگر در گروه‌های مختلف فراگیرند به صورت مختلف مطرح شده و در دل گروه گم می‌شوند و همچنین گروه‌بندی‌های خاص، جمع‌آوری خاطرات فردی و شخصی را هم شامل می‌شود که تماماً اختصاص به وقایع و رویدادهایی می‌پردازد که مربوط به این فرد بوده است.

حال پس از بررسی و توجیه اجمالی گروه‌بندی‌ها سؤال اساسی مطروحه خودنمایی می‌کند.

سؤال: این گردآوری موضوعی و پس از آن گروه‌بندی‌های این موضوعات

بدیهی است که در صورتیکه کلیه فعالیت‌های ذکر شده در حوزه پژوهش و تحقیق به نحو احسن به انجام برسد و هیچ خدشه‌ای را به خود نپذیرد کلیه این اقدامات و فعالیت‌ها جنبه گردآوری و انبارداری داشته است و لذا بگونه‌ای باید این فعالیت‌ها و اقدامات کاربردی شده و فرمول‌های آموزشی و انتقالی استخراج شود تا بتوان در مراکز علمی و و آموزشی به عنوان درس‌هایی از نو نوشته به نسل‌های بعدی آموزانده شود.

حال با توجه به وقوع دو رویداد بزرگ تاریخی و ملی ایران که در حداقل در قرن اخیر بی‌سابقه بوده است و همچنین بهایی که در حوزه‌ها جهت رسیدن به نتایج قابل قبول این دو رویداد بزرگ پرداخته شده است که باید زوایای پنهان و آشکار این رویدادها در گستره ملی و جغرافیایی و تاریخی کشف و به آن پرداخته شود و از آنجاکه این دو رویداد در تاریخ معاصر جهانی از قرن‌های 19 و 20 و 21 تا کنون کم‌نظیر و شاید هم بی‌نظیر باشد چه بسا گروه‌های مختلف فراملی - ملی حتی فردی با توجه به موفقیت‌آمیز بودن این دو رویکرد اساسی جهانی بخواهند از مدل‌ها و سلول‌های پدیدآورنده این دو رویکرد را مورد ارزیابی و احتمالاً بهره‌برداری قرار دهند وظیفه محققین و پژوهشگران را چندین برابر می‌کند.  

 

 

والسلام

 

[ ۱۳۸٩/۱٠/٧ ] [ ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ] [ ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
 
صفحات اختصاصی
امکانات وب
RSS Feedفروش بک لینک طراحی سایت